کارگاه آموزشی اعتباربخشی و ارتقاء شاخصهای منابع انسانی 

کارگاه آموزشی اعتباربخشی و ارتقاء شاخصهای منابع انسانی در محل سالن کنفرانس مرکز همایشهای دانشگاه با حضور تقوی مدیر تحول اداری، محلوجی معاون مدیریت منابع انسانی، گیتی جلال مسئول آموزش کارکنان، دکتر گودرزی مدیر نظارت و اعتبار بخشی و کارشناسان اداره نظارت و اعتبار بخشی و ارزیابان کشوری اعتبار بخشی بختیاری، بیگلرخانی و محققی تشکیل شد.
در این جلسه گروه هدف مسئولین امور اداری، مسئولان بهبود کیفیت و سوپروایزرین آموزشی بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی استان بوده اند که با بررسی تمام استانداردها و سنجه‌های مدیریت منابع انسانی و شاخصهای مرتبط برای ارتقا، بحث و تبادل نظر شد.
مهمترین شاخصهای مطرح و بررسی شده در این حوزه زیر محور شامل برآورد و چینش و توزیع نیروی انسانی در بیمارستانها، ارزشیابی عملکرد کارکنان، میزان آگاهی پرسنل از مقررات اداری مالی بیمارستانها، میزان رضایتمندی کارکنان و توجه به پیشنهادات و انتقادات پرسنل، میزان اثر بخشی آموزشی کارکنان، شاخص سلامت کارکنان و موضوع پرونده الکترونیکی کارکنان و امکانات رفاهی کارکنان بود.

 <2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *