نظرسنجی ارباب رجوع

شفافیت فرایندی- نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار

View Results

Loading ... Loading ...

شفافیت فرآیندی- نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

View Results

Loading ... Loading ...

شفافیت فرآیندی- انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی

View Results

Loading ... Loading ...