4

 

  • معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه می کوشد با توسعه و ارتقای سطح عملکردی سازمان، بهبود فرایندهای ساختاری ، برنامه ریزی، اجرایی ، آموزشی و حفظ پویایی  سازمانی خود در ۳ سال آینده جز پنج الگوی برتر معاونت در سطح کشور باشد.