گزارش تصویری برگزاری جلسه مدیران بیمارستان ها با رئیس دانشگاه و معاون توسعه مدیریت و منابع

A4          A3         A2