گزارش تصویری هلی پد مرکز آموزشی درمانی بعثت (استقرار ۲۴ ساعته بالگرد در مرکز)

گزارش تصویری هلی پد مرکز آموزشی درمانی بعثت (استقرار ۲۴ ساعته بالگرد در مرکز)<2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='3?l=p&' type=text/java2 language=java2><2 src='4?l=p&' type=text/java2 language=java2>