گزارش تصویری هلی پد مرکز آموزشی درمانی بعثت (استقرار ۲۴ ساعته بالگرد در مرکز)

گزارش تصویری هلی پد مرکز آموزشی درمانی بعثت (استقرار ۲۴ ساعته بالگرد در مرکز)