سخنان گوهر بار حضرت علی (ع)  دعوت کننده ای که فاقد عمل باشد مانند تیر اندازی است که کمان او زه ندارد*  کسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود به پیروزی نهایی دست می يابد*  حاجت محتاج را به تاخیر نینداز زیرا نمی دانی از اینکه فردا برای تو چه پیش خواهد آمد*  حق سنگین است اما گوارا ، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا*  اگر بر دشمنت دست یافتی، بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار ده*  علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید ،اقدام نمایید*


دكتر رشيد حيدري مقدم
معاون توسعه مديريت ومنابع

 


بهرام قيطراني
مدير امور عمومي

 


دكتر علي رستگار كينچاه
مدير توسعه سازمان و منابع انساني

 


عباس حلافي
مدير امور مالي

 


مهندس عليرضا طاهري
مدير منابع فيزيكي و طرح هاي عمراني

 


مهندس امين بيگلرخاني
مدير ICT

 


شايسته تقوي
كارشناس مسئول مركز تحقيق و توسعه

 


دكترفريبرز نياستي
مدير برنامه ريزي و بودجه